Ogólne warunki sprzedaży JP Marine Sp z o.o.-SK

I. DEFINICJE

 1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.
 3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego
  nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Sprzedaży” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.
   

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Określenie „towar handlowy” „towar” oznacza silniki morskie, układy napędowe, śruby napędowe, przekładnie, sprzęgła, wały, skutery ratunkowe, odbijacze i tuby oraz części zamienne i akcesoria będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.
 2. Określenie „Sprzedający” lub „Strona Sprzedająca” oznacza JP Marine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku.
 3. Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź też osobę fizyczną.
 4. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.
   

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty.
 2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.
   

IV. DOSTAWA

 1. “Zamówienie”, to oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie. Może być dostarczona listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, ale musi zawierać co najmniej: asortyment zamawianych produktów, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 2. W zamówieniu winny zostać określone wszelkie odstępstwa od ewentualnych standardowych warunków sprzedaży np. takie jak okres gwarancyjny, sposób użytkowania, instalacji dla ich ważności. Co do zasady montaż towarów handlowych wykonywany jest przez Kupującego na jego ryzyko.
 3. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający, po spełnieniu warunków wynikających z przyjętego zamówienia od kupującego niezwłocznie zamówi towar u dostawcy/producenta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy spowodowane przez dostawcę/producenta towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach. Dochowanie terminów dostawy uzależnione jest również od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty, wpłaty zaliczki lub złożenia ważnego zamówienia i podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych wobec Kupującego przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. Wyroby/towary handlowe uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone, jako gotowe do odbioru przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.
 4. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.
 6. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.
 7. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 8. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego.
 10. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. W tym przypadku należy przyjąć iż Kupujący zrezygnował z zakupu i zastosowanie znajdują postanowienia pkt XI Warunków Sprzedaży. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.
   

V. WYSYŁKA

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili. Jeżeli klient chce odebrać /odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie EX work według incoterms 2000. W przypadku sprzedaży za granicę klient/Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zorganizować transport oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie Sprzedającego EX work według incoterms 2000.
 2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt. Opakowanie jego sposób i rodzaj – ponad zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez Kupującego.
   

VI. CENY

 1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto. Cenniki zawierają ceny wyrażone w euro i są cenami netto. Sprzedaż następuje w euro lub w złotych polskich po przeliczeniu cen wskazanych w euro na złote według kursu sprzedaży walut Banku prowadzącego rachunek Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury.
 2. Ceny po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany półproduktów przedmiotu sprzedaży lub usług towarzyszących np. spedycji. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego.
   

VII. PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.
 7. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.
   

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.
 2. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Strona poniesie w wyniku niezrealizowania umowy/Warunków lub zrealizowania jej w sposób nienależyty.
   

X. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar handlowy na zasadach określonych w niniejszych Warunkach oraz wydanej wraz ze sprzętem karty gwarancyjnej, przy czym pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków w przypadku niezgodności karty i postanowień niniejszych Warunków. Jednak brak karty gwarancyjnej oznacza brak gwarancji dla danego towaru.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem czasu wskazanym w karcie gwarancyjnej lub z upływem 12 miesięcy, w każdym jednak wypadku gwarancja od korozji wynosi maksimum 12 miesięcy od dnia wydania towaru.
 3. Sprzedający wykona obowiązki gwarancyjne tylko po okazaniu przez Kupującego karty gwarancyjnej. Gwarancja nie przysługuje Kupującemu, jeżeli nie okaże on karty gwarancyjnej przy zgłoszeniu reklamacji.
 4. Kupujący traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Sprzedającego, co do całości towaru w sytuacji nie przestrzegania warunków gwarancji szczegółowo wskazanych w dokumentach załączonych do towaru, w szczególności takich jak: obowiązkowe przeglądy techniczne, praca urządzeń we właściwych warunkach, obsługa urządzeń przez osoby uprawnione, używanie właściwego paliwa, itp.
 5. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych.
 6. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.
 7. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika.
 8. Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz czasowej możliwości zorganizowania ekipy serwisowej. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
 9. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane w warunkach standardowych. Gwarancja zostaje wyłączona jeżeli produkty będą używane w warunkach niestandardowych.
 10. Sprzedający na produkty użytkowane w warunkach niestandardowych może udzielić gwarancji dodatkowej za odpłatnością i na podstawie oddzielnie podpisanej umowy o gwarancji w warunkach niestandardowych.
 11. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych Warunków/umowy.
 12. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że Towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku, gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu towaru i naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie koszt dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Sprzedającego do miejsca, gdzie znajduje się towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części wg aktualnego cennika Sprzedającego.
   

XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowna po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego.
   

XII Kary umowne

 1. Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości sprzedaży, do której stosują się niniejsze ogólne warunki handlowe, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu sprzedaży / zamówienia, licząc od drugiego tygodnia opóźnienia.
 2. Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, lub w przypadku odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 3. Żadna ze stron Warunków/Umowy nie odpowiada wobec drugiej za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna.
 4. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków:
  1. nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11.4 wyżej wymienionej ustawy; oraz
  2. nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego.
 5. Kupujący nie będzie podejmować działań, o których powyżej, w okresie 5 lat po wykonaniu niniejszej umowy
 6. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu.
    

XIII Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy powszechne dla siedziby Sprzedającego.
 5. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.
 6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto. Gdyby wartość szkody przekroczyła wartość kary umownej Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.
 7. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.